Wyprawka szkolna

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  1. W zakresie zakupu podręczników– uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
  • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasach I branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).
  1. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:
  • w klasach II i III szkoły podstawowej,
  • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasach I branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2017 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018, wraz z instrukcją wypełniania.

wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja