Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Szkoła realizuje wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. W pracy z uczniami z niepełnosprawnością ruchową kładziemy nacisk na:

  • stymulowanie procesów poznawczych prowadzących do zdobywania i poszerzania wiadomości i umiejętności,

kształtowanie:

  • prawidłowych relacji społecznych,
  • umiejętności bezpiecznego korzystania z różnorodnych mediów jako źródeł komunikowania się i zdobywania informacji,
  • umiejętności właściwego korzystania z różnorodnych form wsparcia społecznego,
  • aktywnej postawy do przyszłego udziału w życiu kulturalnym, publicznym, zawodowym.

Działania edukacyjno-wychowawczo-terapeutyczne w szkole rozumiane są jako jeden z elementów całościowej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i oparte są na:

  • wzmacnianiu,
  • wspieraniu,
  • wspomaganiu,
  • usamodzielnianiu.