Program wychowawczy

Program wychowawczy
 Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

Założenia ogólne

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, moralnym, duchowym, estetycznym i w miarę możliwości społecznym) oraz przygotowania się do wykonywania obowiązków obywatelskich:

 • uznając, że wychowanie jest integralnym elementem edukacji szkolnej,
 • respektując uniwersalne i chrześcijańskie zasady etyki,
 • przyjmując za nadrzędny cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata.

Podstawowymi celami programu są:

 • Prawidłowy rozwój jednostki i właściwe kształtowanie własnej osobowości
 • Akceptacja siebie jako osoby niepełnosprawnej
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności
 • Wychowanie do aktywnego (na miarę możliwości) życia w społeczeństwie
 • Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, europejskiego i światowego
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

Praca wychowawczo-terapeutyczna koncentruje się wokół natępujących wartości:

 • prawda,
 • piękno,
 • samodzielność i praca nad sobą,
 • rzetelna praca,
 • skeczność porozumiewania się,
 • patriotyzm, idee wolności, kultura światowa.

Cele realizowane będą na wszystkich zajęciach edukacyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych przez wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych.

 

Zadania realizowane w programie obejmują następujące sfery rozwoju ucznia:

 • Ja i mój rozwój
 • Ja i moje otoczenie
 • Ja wobec zagrożenia
 • Ja i system wartości