„Helenów” jest miejscem wyjątkowym i unikalnym. Od początku swojego istnienia pracuje nieprzerwanie na rzecz szeroko pojętego dobra dzieci i młodzieży. Od 2007r,  pod nazwą Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki realizuje zadania w zakresie kompleksowego wsparcia, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Centrum stanowi kompleks placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych dla ponad 180 dzieci i młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą dla wszystkich zainteresowanych naszą ofertą programową.
Zadania Centrum obejmują między innymi dbałość o jakość oferowanych usług i ciągłe udoskonalanie metod pracy. W szczególności staramy się zapewnić:
- wysoki poziom oraz właściwą organizację i przebieg procesów kształcenia
- odpowiednie warunki do wieloprofilowego usprawniania dzieci i młodzieży oraz wysoką jakość oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Chcemy sprawić, aby dzieci w „Helenowie” były szczęśliwe i miały jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Cieszymy się z każdego osiągniętego celu, każdego zakończonego etapu naszej działalności, z każdej poprawy warunków, w jakich funkcjonują nasi podopieczni. Wszystkie nasze sukcesy w zakresie zwiększenia skuteczności naszych oddziaływań motywują nas do dalszej pracy.
Wysoka jakość i skuteczność naszych oddziaływań jest możliwa jedynie dzięki wsparciu finansowemu.

Obszary naszej działalności, które pilnie wymagają wsparcia finansowego:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
„Helenów” dysponuje szeroką ofertą programową dla absolwentów gimnazjum. Uczniowie będący w normie intelektualnej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym, którego 10-lecie istnienia właśnie obchodzimy. Natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą nauczyć się wielu praktycznych umiejętności w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Szkoła ta jest unikalna w skali naszego regionu, gdyż władze oświatowe nie mają pomysłu, jakie działania edukacyjne podjąć w stosunku do takiej młodzieży. Jedynie „Helenów” stwarza im możliwość dalszego kształcenia na miarę ich możliwości. Nasz ośrodek jest idealnym miejscem dla tych młodych ludzi.

W związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców i młodzieży naszą ofertą programową, istnieje potrzeba rozbudowy bazy edukacyjnej zarówno dla absolwentów gimnazjum, którzy chcą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym jak i dla tych, którzy mogą nauczyć się jedynie praktycznych umiejętności w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Największym problemem, z jakim się borykamy jest kwestia wyposażenia nowo powstającego  budynku Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.  Wyposażenie sal edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych: koszt ok. 100 000-120 000 PLN.
Wyposażenie sali gimnastycznej do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych: koszt ok.15 000-20 000 PLN.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcenie obejmuje między innymi poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych czynności, w tym samoobsługowych, porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Program przysposobienia do pracy przygotowuje uczniów do podjęcia pracy, zgodnie z ich  możliwościami między innymi w dziedzinach:
- prace ogrodnicze z elementami bukieciarstwa
- gospodarstwo domowe, sporządzanie i wydawanie posiłków
- ceramika
- elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego i maszynowego
- elementy dziewiarstwa
W celu wykształcenia praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach przysposobienia do pracy zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami, podczas zajęć praktycznych.

Dla realizacji tych celów konieczna jest stworzenie odpowiedniej bazy treningowej.
Chcemy wybudować:
- mini szklarnię o powierzchni 50 m2. Koszt ok. 50 000 PLN
- salę ćwiczeń do zajęć kulinarnych. Koszt ok. 15 000-20 000 PLN
- pracownię stolarską. Koszt ok. 20 000 PLN
- pracownię ceramiczną. Koszt 11 587 PLN

Wyposażenie pracowni ceramicznej obejmuje:
- piec ceramiczny Keramikos Economy Favourite z Programatorem TC 44. Koszt 5920,00 PLN + wyposażenie pieca 367,00PLN
- koło garncarskie elektryczne Shimpo RK. Koszt 3300,00 PLN
- koło nożne z miską.  Koszt 2000,00 PLN

INFORMATYZACJA
Sprzęt do wdrożenia cyfrowego obiegu dokumentów. Koszt ok. 20 000 PLN

1) Serwer sieci z oprogramowaniem. Komputer dla oprogramowania użytkowego, zarządzania siecią komputerową oraz przechowywania danych. Koszt 6396 PLN    

2) Osprzęt sieciowy  - koncentratory.  Rozbudowa oraz modyfikacja istniejącej sieci komputerowej w budynku ZOZ. Koszt 2.890 PLN

3) Okablowanie światłowodowe sieci komputerowej. Koszt 6.285 PLN

4) Wdrożenie systemu. Koszt  2.460 PLN 
                                                                                                                                    
5) Dopłata do zwiększenia wydajności obliczeniowej i pojemności serwera sieci. Koszt 1.303 PLN

6) Dopłata do koncentratorów  wydajności 1GB/sek. (zwiększenia prędkości sieci):898 PLN

GABINET LOGOPEDYCZNY
Niezbędne wyposażenie. Koszt ok. 1200 PLN
- akcesoria logopedyczne (np. wibrator językowy)
- testy (np. test do badania słuchu fonematycznego)
- pomoce edukacyjne do ćwiczeń logopedycznych
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"